Područja delovanja

Statusna pitanja, kultura, obrazovanje, pomoć društvima, saradnja sa Srbima u regionu.

Statusna pitanja

Strategija delovanja Nacionalnog saveta Srba Slovenije na tom području usmerena je ka postizanju institucionalnih uslova za zadovoljavanje svih potreba koje su povezane sa očuvanje kulturnog i etničkog identiteta Srba u Sloveniji. Za ispunjenje tih ciljeva planirano je samostalno delovanje Saveta, te zajednički nastup sa drugim društvima, organizacijama i savetima, koji imaju iste ili slične ciljeve. drugih postojećih nastojeći pri tom osigurati odgovarajuću političku klimu za sprovođenje zakonskih promena.

Kultura

Nacionalni savet Srba Slovenije želi da pruži punu podršku postojećim aktivnostim na području kulture i da afirmiše sve druge vidove srpske kulture, koji trenutno nisu zastupljeni u radu srpskih kulturnih društava i saveza. Pored stalne brige o očuvanju izvorne folklorne tradicije, želimo afirmisati I predstaviti izuzetno bogatu srpsku kulturu.

Obrazovanje

Naš strateški cilj je da učenje srpskog jezika i pisma postanu stalna i sistematski finansirana djelatnost, kojom se može osigurati kontinuirana briga o očuvanju srpskog jezika i pisma, među pripadnicima srpskog naroda u Sloveniji, a posebno među mlađim generacijama, koje su rođene u Sloveniji. Cilj nam je, da se što pre prevaziđe sadašnje stanje u kome je briga o očuvanju srpskog jezika prepuštena samoorganizovanju i dobroj volji pojedinaca, minimalnim sredstvima, kadrovima i prostorima, zbog čega se učenje srpskog jezika izvodi samo u nekoliko većih gradova u Sloveniji. Naš dugoročni cilj je da učenje srpskog jezika postane deo slovenačkog obrazovnog sistema namenjen srpskoj deci kao i svim drugim đacima koji žele da uče srpski jezik. Prvi korak koji može da osigura kontinuitet rada na tom planu, je uključenje nastavnih procesa koji se odvijaju u Republici Sloveniji, u mrežu dopunske nastave za Srbe u dijaspori i regiona. Ostvarenje toga cilja moguće je u saradnji sa insitucijama Republike Srbije.

Pomoć društvima

Pružanje svih vidova podrške u radu srpskih kulturnih društava, jedan je od ključnih pravaca delovanja NSSS. Ta podrška će se izvoditi kako na informativnom tako I na orrganizacijskom planu. U informativnom pogledu predviđeno je pribavljanje I distribucija svih bitnih informacija za normalan rad srpskih kulturnih društava. Reč je o infomracijama o tenderima na kojima se dodeljuju sredstva za kulturne projekte kao I o važnim kulturnim događajima. Pored toga želimo da pružimo I stručnu podršku kod pripramanja projekata, kojima se ddruštva prijavljuju na tendere, kako bi se povećao stepen uspešnosti. Jedno od bitnih područja na kojima želimo pružiti pomoć društ vima je podrška kod medijske prezentacije društava I njihovih projekata.

Saradnja sa Srbima u regionu

Poslanstvo NSSS je I to da povezuje I povećava prepoznatljivost delovanja srpskih organizacija I društava u regionau, da organizuje događaje koji mogu doprineti jačanju uticaja i da učestvuje na svim važnim događajima na kojima se pokreću suštinska pitanja važna za očuvanje kulturnog I nacionalnog identiteta Srba u rasejanju. U tu svrhu NSSS će uspostaviti dobru saradnju sa srodnim organizacijama I institucijama u zemljama regiona.