Področja delovanja

Statusna vprašanja, kultura, izobraževanje, pomoč društvom, sodelovanje s Srbi v regiji.

Statusna vprašanja

Strategija delovanja Zveze Nacionalnega sveta Srbov v Sloveniji na tem področju je usmerjena k doseganju institucionalnih pogojev za zadovoljevanje vseh potreb povezanih z ohranjanjem kulturne in etnične identitete Srbov v Sloveniji. Da bi dosegli te cilje, je načrtovano neodvisno delovanje zveze in skupen nastop z drugimi društvi, organizacijami in zvezami/sveti, ki imajo enake ali podobne cilje drugih obstoječih, hkrati pa poskušajo zagotoviti ustrezno politično klimo za izvajanje zakonskih sprememb,

Kultura

Zveza Nacionalni svet Srbov v Sloveniji želi v celoti podpreti vse obstoječe aktivnosti na področju kulture in potrditi vse druge vidike srbske kulture, ki trenutno niso zastopani v delu srbskih kulturnih društev in združenj. Poleg stalne skrbi za ohranitev izvirne folklorne tradicije, želimo potrditi in predstaviti izredno bogato srbsko kulturo.

Izobraževanje

Naš strateški cilj je, da učenje srbskega jezika in pisave postane stalna in sistematično financirana dejavnost, ki redno skrbi za ohranjanje jezika in pisave med pripadniki srbskega naroda v Sloveniji in še posebej med mlajšimi generacijami, rojenimi v Sloveniji. Naš cilj je, da presega sedanje stanje, v katerem je skrb za ohranitev srbskega jezika prepuščena samoorganizaciji in dobri volji posameznikov, minimalnih sredstev, kadrov in prostorov, zaradi česar se učenje srbskega jezika izvaja samo v nekaj večjih mestih v Sloveniji. Naš dolgoročni cilj je, da učenje srbskega jezika postane del slovenskega izobraževalnega sistema, namenjeno srbskim otrokom in vsem ostalim učencem, ki se želijo naučiti srbskega jezika. Prvi korak, ki lahko zagotovi kontinuiteto dela v tem načrtu, je vključitev učnih procesov, ki potekajo v Republiki Sloveniji v mrežo dopolnilnih učnih ur za Srbe v diaspori in regiji. Uresničitev tega cilja je možna v sodelovanju z institucijami Republike Srbije.

Pomoč društvom

Zagotavljanje vseh vidikov podpore pri delu srbskih kulturnih društev, je eden od ključnih smernic delovanja NSSS. Ta podpora bo izvedena tako na informativnem kot tudi na organizacijskem načrtu. V informativnem pogledu predvidevamo pridobitev in distribucijo vseh pomembnih informacij za normalno delovanje srbskih kulturnih društev. To zadeva informacije o ponudbah na katerih se sredstva za kulturne projekte dodeljujejo, kot tudi o pomembnih kulturnih dogodkih. Poleg tega želimo zagotoviti tudi strokovno podporo društvom pri pripravi projektov, ki se prijavljajo na javne ponudbe, da bi povečali uspešnost. Eno od pomembnih področij, na katerih želimo pomagati društvom, je podpora pri medijskem predstavljanju društev in njihovih projektov.

Sodelovanje s Srbi v regiji

Poslanstvo NSSS je povezati in povečati prepoznavnost dejavnosti srbskih organizacij in društev v regiji, organizirati dogodke, ki lahko prispevajo k krepitvi vpliva in sodelujejo pri vseh pomembnih dogodkih, ki sprožijo bistvena vprašanja, pomembna za ohranjanje kulturne in nacionalne identitete Srbov pri razširitvi. V ta namen bo NSSS vzpostavil dobro sodelovanje s sorodnimi organizacijami in institucijami v regijah držav.